Skip to main content

Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1. Definities

1.1. Fotografie: melsen.be photography hierna genoemd ‘de fotograaf’; 2180 Ekeren, Constant Jordaenslaan 15.
1.2. De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als  vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.
1.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotoreportage, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
1.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.
1.5. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de werkzaamheden of creaties via de fotograaf in opdracht en in naam van de wederpartij.

Artikel 2. Prijs, offertes en annulering van reservaties

2.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de site en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.
2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht aanschouwd worden indien er door de opdrachtgever een bestelbon ondertekend is.
2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.
2.4. Fotosessies of portfoliosessies kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt 
€ 250,00 bij huwelijksreportages en € 50,00 bij fotosessies en wordt gestort op bankrekeningnummer: BE35 7350 5670 1437 op naam van Michel Melsen, met vermelding van het referentienummer van de fotosessie of -reportage.
2.5. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.
2.6. Ingevolge Corona (Covid-19 pandemie) kan de reportage kosteloos geannuleerd of verplaatst worden indien de maatregelen vanuit de overheid ons daartoe verplichten.

Artikel 3. Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – fotoalbum– andere)

3.1. Bij de plaatsing van de bestelling, moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.
3.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
3.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.
3.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

Artikel 4. Factuur en betalingen

4.1. Betaling dient te geschieden zoals op de factuur vermeld staat, maar altijd binnen dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit factuurbedrag. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.
4.2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de opdrachtgever het bedrag kan overmaken op onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.
4.3. Bij huwelijksreportages dient het resterende bedrag van de openstaande factuur betaald te worden voor de huwelijksdag.

Artikel 5. Levering van diensten – onkosten

5.1. Fotoalbums, multimedia-drager met foto’s in digitaal formaat en/of andere producten worden gratis geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Bij verzending worden extra kosten aangerekend in overeenstemming met de aard van het voorwerp.
5.2. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan De Post of door een derde.
5.3. De fotograaf levert enkel aan adressen in Europa.
5.4. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Besteld u enkel een cd-rom met hoge resolutie bestanden dan wordt deze na ontvangst van betaling binnen 15 werkdagen aangeleverd. Fotoalbums worden afgeleverd binnen 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld op de offerte.
5.5. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling.
5.6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeen komen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
5.7. Als u uw bestelling niet ontvangt binnen een maand na betaling van uw bestelling, heeft u een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen.
5.8. De fotograaf zal de verloren zending reproduceren en/of de foto’s kosteloos opnieuw ontwikkelen, of u de ontwikkeling van de betreffende foto’s en/of de ontwerpkosten terugbetalen. Alleen de fotograaf beslist over de keuze tussen deze twee opties.
5.9. Als u de creatie en/of foto’s, ondanks de voorzorgsmaatregelen die door de fotograaf worden genomen om zich te wapenen tegen elk risico van beschadiging van het ontwerp en/of de foto’s tijdens het transport, toch ontvangt in een beschadigde staat, hoeft u ze enkel terug te sturen naar de fotograaf, hij zal het ontwerp leveren en/of de beschadigde foto’s opnieuw ontwikkelen en ze u gratis toesturen.
5.10. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kunt u geen schadevergoeding eisen. Op uw verzoek zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet u de verzendingskosten betalen.
5.11. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd.
5.12. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden t.b.v. 50% van het daghonorarium.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de fotograaf gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de wederpartij.
6.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
6.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, nietleveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 7. Kwaliteit van het werk

7.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.
7.2. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningverbintenis, doch geen resultaatverbintenis.
7.3. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
7.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 8. Toeleveranciers

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.
8.2. De fotograaf kan te allen tijde een afwijking van levering voorstellen aan de wederpartij wanneer blijkt dat de producten voorzien in de offerte niet meer beschikbaar zijn bij de toeleveranciers. In dat geval zal de fotograaf steeds een evenwaardig product voorstellen aan de wederpartij.

Artikel 9. Correcties – wijzigingen – kleurafwijkingen

9.1. De fotograaf moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige – of grammaticale fouten.
9.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn.
9.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.
9.4. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.
9.5. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Klachten

10.1. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email: michel@melsen.be informeren.
10.2. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.
10.3. Na een termijn van acht dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

Artikel 11. Auteursrecht – Vermogensrecht

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)
11.1. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.
11.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.
11.3. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
11.4. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

Artikel 12. Recht tot reproductie – Gebruik van de geleverde foto’s

12.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.
12.2. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.
12.3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.
12.4. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding: “Michel Melsen ©  huwelijksfotografie” met melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.

Artikel 13. Portretrecht

13.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie/reportage, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen.

Artikel 15. Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken

15.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.